december 31, 2016

Værdiskabelse

Unibrains is a small company helping other small companies become big Companies.

Dilemmaet

 • Som en lille virksomhed, har du brug for at øge salget, finde nye vækstområder og / eller identificere nye lovende muligheder. Og du har brug for at gøre dette hurtigt, da dit nuværende salg ikke er holdbart i det lange løb.
 • Du er nødt til at gøre alt dette samtidigt med at du levere på dine eksisterende kunders forventninger – ellers risikerer du at miste den forretning, du allerede har.
 • Med andre ord: en lille virksomhed bliver nemt fanget i en fælde mellem at skulle levere til eksisterende kunder og samtidigt forsøge at sikre fremtidige.
 • Udfordringen er, at du sikkert allerede ved dette, men bare ikke ved hvad du skal gøre ved det. Du har ikke tid eller arbejdskraft til at gøre begge dele selv.
 • Unibrains er din løsning. Så læs videre for at finde ud af mere.

Hvem

 • Unibrains er en lille virksomhed med store muskler. Tænk på os som din rådgiver med ubegrænsede ressourcer.
 • Som en DTU start-up virksomhed, har vi adgang til DTU-studerende – samt studerende på CBS, Københavns Universitet og andre institutioner på højt niveau.
 • I modsætning til mere traditionelle små konsulentvirksomheder med speciale i f.eks. forretningsstrategi eller IT, vi er din one-stop-partner på tværs af en bred vifte af fagområder.
 • Vi gør det hele: strategi, IT, marketing analyse, litteratur anmeldelser og forskning. Vi har specialiseret i især lifescience industrier. Kort sagt, kan Unibrains hjælpe din virksomhed med at vokse.
 • Fordi vi har ubegrænsede ressourcer baseret på vores egen ekspertise samt en stor base af studentermedhjælpere, kan vi konkurrere med standard rådgivergrupper på tilbud, såsom McKinseys og PwC. For i modsætning disse store rådgivergrupper, beregner vi kun en brøkdel af prisen for den samme kvalitet.
 • Læs videre for at forstå, hvordan vi kan gøre det hele til det halve.

Hvordan

 • Unibrains’ kompetance er baseret på personer, som alle har mange års erfaring bag sig på tværs af en bred vifte af fagområder.
 • Den måde Unibrains arbejder på er helt unik: et seniorhold er dit vigtigste kontaktpunkt. Sammen med dit input, vil Unibrains specificere opgaven(rne) og de forretningsmæssige mål.
 • Unibrains vil derefter ud-source grund arbejdet til en eller flere studerende – alle har som minimum en bachelorgrad fra et dansk universitet. Den studerende afslutter arbejdet indenfor en given tidsramme og fremlægge deres arbejde for os.
 • Afgørende er, at når de studerende er færdige med deres del, vil Unibrains coreteam udføre kvalitetskontrol for at sikre, at arbejdet er af højeste standard.
 • Endelig vil din Unibrains coreteam præsentere løsningen for dig. Og kun når det er godkendt af dig og din virksomhed, vil vi fakturere dig for arbejdet med vores unikke lave priser.

Beviset

 • Du får en liste over potentielle nye produkter eller tjenesteydelser.
 • En markedsanalyse vil hjælpe dig med at træffe den endelige beslutning om, hvilket produkt (er) eller tjenester, du bør vælge.
 • En forretningsplan vil yderligere understøtte beslutningen.
 • Din virksomhed vil ende med at have en ny vare eller tjenesteydelse, der kan markedsføres.
 • Kontakt os venligst for referencer eller yderligere oplysninger.

Unibrains is a small company helping other small companies become big Companies.

The Dilemma

 • As a small company you need to increase sales, find new growth areas and/or identify promising opportunities. And you need to do this fast as your current sales volume is not sustainable in the long run.
 • You have to do all this while delivering on your existing clients’ expectations – otherwise you risk losing whatever business you already have.
 • In other words: a small company easily gets caught in a conundrum between catering to existing business while trying to secure future revenue streams.
 • The challenge is that you probably already know this, but just don’t know what to do about it. You don’t have the time or the manpower resources to do both yourself.
 • Unibrains is your solution. So read on to find out more.

The What

 •  Unibrains is a small company with big muscles. Think of us as your consultancy with unlimited resources.
 • As a DTU start-up company, we have access to DTU students – as well as students at CBS, University of Copenhagen and other high level institutions.
 • Unlike more traditional small consultancies specialising in, say, business strategy or IT, we are your one-stop partner across a wide range of specialist fields.
 • We do it all: strategy, IT, marketing analysis, literature reviews and research. We particularly specialise in the life science industries.
 • In short, Unibrains can help your company grow.
 • Because we have unlimited resources based on our own expertise as well as those of our broad base of student assistants, we can compete with the standard consultancy groups on offer, such as the McKinseys and PwCs of this world. For, unlike these big consultancy groups, we charge only a fraction of the fees for the same quality of results.
 • Read on to understand how we can do it all at such a low cost.

The How

 • The backbone of Unibrains is based on individuals, all of whom have years of experience behind them across a wide range of specialist fields.
 • The way Unibrains works is quite unique: the senior team will be your main contact point. Together with your input, Unibrains will specify the task(s) and business objectives.
 • Unibrains will then out-source the research and ground work to one or more students – all of whom have Master class backgrounds from our premier universities. The student(s) will complete the work in a given timeframe and present their work to us.
 • Crucially, once the student(s) have finished, Unibrains will then provide the essential quality control to ensure that the work is of the highest standard.
 • Finally, your senior Unibrains contact will present our solution to you. And only when it has been approved by you and your company, we will invoice you for the work at our unique low rates.

The Proof

 •  You will have a list of potential new products or services for the market.
 • A market analysis will assist you in making the final decision on which product(s)or services you should chose.
 • A business plan will further support the decision.
 • Your company will end up having a specific product or service which can be marketed.
 • Please contact us for references or further information.